Målgruppe

Møter jeg et barn, så møter jeg et menneske.

Anne-Cath Vestly

Goals of Height and Heart (GHH) ønsker at målgruppen skal få mulighet til å starte med og fortsette med organisert idrett, uten å være økonomisk betinget. Ved å sørge for at barn og unge kan ha lik mulighet til å delta i organisert idrett, kan GHH bidra til å redusere ulikhet i samfunnet.

Utvelgelse av hvem som kan bli innvilget stipend, vil derfor være basert på hvem som skulle ha størst behov ut ifra finansiell situasjon.

“Organisert idrett” omfatter alle idrettsaktiviteter organisert av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), samt av de forskjellige særforbundene.

Alder for GHH sin målgruppe skal være i tråd med NIF sine gjeldende bestemmelser om barneidrett og ungdomsidrett.

Fordi utvelgelsen er begrunnet i barn og unge med størst behov ut ifra økonomiske omstendigheter, må husholdningen oppfylle ett kriterium. Som referanse, benyttes Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sine kategorier på husholdninger i utsatte grupper.

Videre må man forplikte seg til

  • et godt samarbeid med GHH og ens respektive trener, basert på gjensidig respekt og tillit, inkludert avklaring om forventninger
  • stabilt oppmøte på trening
  • annen aktivitet i forbindelse med idretten, f. eks. ulike dugnader i klubben

Dette gjøres ved å signere en avtale med GHH. Hensikten er å sikre at barnet eller ungdommen kan være i stand til å ta eierskap i sin del av avtalen med organisasjonen. Foresatt skal også signere avtalen hvis ungdommen er under 18 år.

Informasjon om hvordan søke om å kunne bli inkludert i utvelgelsesprosessen for hvem som kan innvilges stipend finnes her.

EN NO