Visjon

Mine spor sto tydelige foran meg, før jeg hadde satt dem.

Lars Saabye Christensen

Goals of Height and Heart (GHH) ønsker at barn og unge skal ha lik mulighet til å kunne delta aktivt i organisert idrett.

GHH skal jobbe for at barn og ungdom som har lyst til å starte med og fortsette med organisert idrett, skal få anledning til det – uavhengig av økonomiske betingelser. Slik kan organisasjonen bidra til mindre ulikhet i samfunnet.

GHH vil bidra til at organisert idrett kan bli og opprettholdes som et betydningsfullt aspekt i livet, for barn og unge som har størst behov ut ifra finansiell situasjon.

“Organisert idrett” defineres som alle idrettsaktiviteter organisert av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité, samt av de respektive særforbundene.

GHH vil ta ansvar for å legge til rette for at dette kan bli en virkelighet fordi organisasjonen

  • vektlegger betydningen av idrett i hverdagen
  • ser viktigheten av å kunne lære seg prinsipper om samarbeid, pålitelighet og ansvar – via idrett
  • ser hvordan idrett kan bidra til å styrke verdier som inkludering, respekt og tillit

Organisasjonens formål kan dermed ha betydning på tre nivåer:

  • Barn og ungdom
  • Norsk idrett
  • Samfunnet

GHH ønsker å være en bidragsyter i å redusere ulikhet i samfunnet, i å spre idrettsglede i samfunnet, og i å styrke følelsen av tilhørighet og fellesskap. Dette kan samtidig være med på å gjøre barn og unge bevisste sin egen identitet, og kan gi dem et fundament de kan ha med seg videre i livet.

Derfor har GHH tro på både idrettens egenverdi for enkeltindividet og betydningen idrett kan ha for samfunnet.

EN NO